Navigace

Obsah

NADACE ČEZ

Stromy - podpora liniové výsadby stromů

V roce 2020 se podařilo získat finanční příspěvek z Nadace ČEZ na založení stromořadí podél komunikace II/204 v intravilánu obce Mrtník ve výši 121.000, - Kč. Bylo navrženo osadit 17 stromů javoru mléče podél komunikace, což se také podařilo díky příspěvku Nadace ČEZ a také spolupráce s firmou Marles s.r.o., která pomohla zajistit stromy a jejich  správnou výsadbu.

Stromy

Účelem výsadby stromořadí bylo doplnění zeleně podél komunikace na vjezdu do Mrtníku. Stromořadí vzrostlých stromů v budoucnu příznivě propojí intravilán obce s okolní krajinou a v místě doplní chybějící vzrostlou zeleň. Stromy kromě všech ostatních ekologických funkcí sníží prašnost a hlučnost v okolí komunikace a výrazněji upozorní projíždějící řidiče na začátek obce. Celkově se zlepší vzhled obce i bydlení občanů.

Bylo osazeno 17ks alejových listnatých stromů, konkrétně javor mléč v kultivaru s užší korunou, než je původní druh (Acer platanoides ´Emerald Queen´) z důvodu průjezdného profilu na navazující komunikaci a provozu na přiléhajícím poli.
 

Situace